BLOG

Jak zbudować stronę internetową dla notariusza

Sposób tworzenia witryn internetowych kancelarii notarialnych reguluje uchwała Krajowej Rady Notarialnej z 2016 roku. Przepisy stanowią, że notariusz może prowadzić tylko jedną stronę internetową, powinna ona zawierać wyłącznie informacje potrzebne w dokonaniu czynności notarialnych oraz że witryna nie może być sztucznie pozycjonowana.

Z tego artykułu dowiesz się

Obecne regulacje prawne – co wolno, a czego nie

Sposób tworzenia witryn internetowych kancelarii notarialnych regulują obecnie przepisy Uchwały Nr IX/38/2016 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie. Warto przywołać następujące zapisy:

 1. Notariusz może prowadzić lub zlecić prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 2. Strona internetowa powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 3. Na stronie internetowej można zamieszczać jedynie następujące informacje dotyczące notariusza i kancelarii notarialnej:
  • imię (imiona), nazwisko, tytuł i stopień naukowy notariusza, datę powołania na notariusza, informację o formie, w jakiej notariusze prowadzą kancelarię, informację o znajomości przez notariusza języków obcych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, jeśli są w posiadaniu notariusza oraz o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych,
  • adres kancelarii wraz z informacją o jej usytuowaniu (budynek, klatka schodowa, piętro) i opisem, planem lub mapą dojazdu, informacje dodatkowe dotyczące lokalizacji i otoczenia kancelarii (winda, dostęp dla osób niepełnosprawnych, parking, najbliższe przystanki lub stacje komunikacji zbiorowej, najbliższe postoje taksówek) oraz fotografię budynku o parametrach nie większych niż 600 x 800 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • adres poczty elektronicznej kancelarii lub notariusza, numery telefonów i faksu lub faksów,
  • numery rachunków bankowych kancelarii,
  • godziny urzędowania kancelarii,
  • wykaz czynności notarialnych zgodny z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem maksymalnej stawki taksy notarialnej za daną czynność oraz pobieranymi przez notariusza podatkami i opłatami sądowymi,
  • linki do stron internetowych: organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, Krajowej Rady Notarialnej, właściwej miejscowo rady izby notarialnej.
  • godło Rzeczypospolitej Polskiej o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • logo notariatu o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  • fotografię notariusza o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi.
 4. Notariusz zobowiązany jest:
  • zapewnić prawdziwość i rzetelność informacji o sobie i swojej kancelarii znajdujących się na stronie internetowej,
  • aktualizować stronę internetową niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany którejkolwiek z informacji, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, a jeśli zleca prowadzenie strony internetowej osobie trzeciej – przekazać nowe informacje i dopilnować aktualizacji strony internetowej w najkrótszym możliwym terminie,
  • dbać o estetykę, przejrzystość i dostępność strony internetowej,
  • zapewnić, że treść i forma strony internetowej (w tym kolorystyka, układ i kształt graficzny poszczególnych elementów) nie naruszają powagi i godności zawodu notariusza,
  • zapewnić, że treść i forma strony internetowej nie naruszają obowiązujących przepisów, zasad etyki zawodu notariusza ani praw osób trzecich,
  • zapewnić, w miarę możliwości, zabezpieczenie strony internetowej przed ingerencjami osób nieuprawnionych, a o każdej takiej ingerencji niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 5. Treść strony internetowej może być dostępna również w tym języku obcym. Notariusz ponosi odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej na język obcy z ich treścią w języku polskim.
 6. Notariusz nie może zlecać sztucznego pozycjonowania strony internetowej, ani stosować bądź godzić się na stosowanie w jego imieniu lub na jego rzecz jakichkolwiek mechanizmów, narzędzi, oprogramowania bądź innych metod, których skutkiem byłoby sztuczne pozycjonowanie strony internetowej.
 7. Notariusz zobowiązany jest korzystać z Internetu, a w szczególności z portali społecznościowych w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej.

Strona internetowa notariusza w praktyce

Treść uchwały nie jest jednoznaczna i może być rozumiana w różny sposób. W punkcie trzecim określono zamkniętą listę „informacji dotyczącą notariusza i kancelarii notarialnej”, ale nie jest jasne, czy można zamieszczać inne informacje, które nie dotyczą notariusza, ale są zgodne z punktem 2., czyli takich, które mogą być „potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej”. Wydaje się, że tak. Zgodnie z uchwałą, na witrynie internetowej notariusza poza elementami oczywistymi, takimi jak dane kontaktowe można przedstawić listę czynności notarialnych. Pytanie, czy lista czynności zgodnie z intencją regulatora ma sprowadzać się do suchego ich wypunktowania, czy też każda czynność może mieć przydatne dla interesanta wyjaśnienia, np. listę dokumentów, które należy przygotować do realizacji planowanej czynności. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że takie dodatkowe informacje są dopuszczalne.

Na marginesie warto wspomnieć o osobliwym określeniu parametrów zdjęć, które świadczy o całkowitym niezrozumieniu przedmiotu regulacji. Z jednej strony określone są wymiary w pikselach, a z drugiej rozdzielczość. Dlatego jest to dziwne, że rozdzielczość zależy od ekranu, na którym zdjęcie jest wyświetlane. Przecież wartość minimalna 100 dpi może być spełniona na monitorze laptopa, podczas gdy to samo zdjęcie wyświetlona na duży ekranie 34-calowym będzie miało przynajmniej dwa razy mniejszą rozdzielczość, a więc nie spełniałoby wymagań.

Na czym polega sztuczne pozycjonowanie

Większość regulacji zawartych w przywołanej wyżej uchwale jest jasna. Na szersze omówienie zasługuje pojęcie „sztucznego pozycjonowania”, bo nie jest ono jednoznaczne.

Sztuczne pozycjonowanie stron internetowych, znane również jako manipulacja wynikami wyszukiwania, polega na podejmowaniu działań mających na celu sztuczne podniesienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania. Takie praktyki są nieetyczne, wypełniają znamiona nieuczciwej konkurencji i są niezgodnie z zasadami ustalonymi przez operatorów wyszukiwarek, takich jak Google czy Bing.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów działań, które są często związane ze sztucznym pozycjonowaniem stron:

 1. Keyword stuffing (nadmierna gęstość słów kluczowych): Polega na umieszczaniu nadmiernej liczby słów kluczowych na stronie w celu zwiększenia jej widoczności w wynikach wyszukiwania. Jednakże, algorytmy wyszukiwarek, takie jak Google, wykrywają tę praktykę i mogą obniżyć pozycję strony lub nawet ją zdeindeksować.
 2. Kupowanie linków zwrotnych: Jest to praktyka polegająca na płaceniu innym witrynom za umieszczenie linków do swojej strony w celu sztucznego zwiększenia liczby linków zwrotnych. Jest to naruszenie wytycznych Google i może prowadzić do sankcji, takich jak obniżenie pozycji strony lub zdeindeksowanie jej z wyników wyszukiwania.
 3. Tworzenie farm linków: Farmy linków to grupy powiązanych ze sobą stron, które wzajemnie linkują się nawzajem w celu podniesienia swojej widoczności w wynikach wyszukiwania. Jest to niezgodne z zasadami wyszukiwarek i może prowadzić do negatywnych konsekwencji.
 4. Ukryte teksty i łącza: Polega na umieszczaniu ukrytego tekstu lub linków na stronie, które są niewidoczne dla użytkowników, ale nadal indeksowane przez wyszukiwarki.
 5. Automatyzacja i spamowanie: Polega na wykorzystywaniu narzędzi automatyzujących procesy pozycjonowania, takich jak wysyłanie masowych komentarzy z linkami na różnych stronach lub generowanie automatycznych treści.

Wszystkie powyższe metody są sposobami manipulacji wynikami wyszukiwania i naruszają zasady uczciwej konkurencji i etyki w marketingu internetowym. Choć teoretycznie, strony stosujące sztuczne pozycjonowanie powinny być ukarane przez algorytmy wyszukiwarek, a ich widoczność w wynikach wyszukiwania powinna zostać obniżona, takie zabiegi realizowane przez wyspecjalizowane firmy są zwykle skuteczne. Dlatego ważne jest, aby skupić się na strategiach pozycjonowania opartych na wartościowych treściach, budowaniu autentycznych linków zwrotnych i przestrzeganiu wytycznych wyszukiwarek, aby osiągnąć długotrwały sukces w wyszukiwaniu organicznym.

Jak sprawdzić, czy strona jest sztucznie pozycjonowana

Sprawdzenie, czy strona internetowa jest sztucznie pozycjonowana, nie zawsze jest proste, niemniej jednak, istnieje kilka wskaźników i narzędzi, które mogą pomóc w identyfikacji tego typu praktyk. Oto kilka sposobów:

 1. Analiza słów kluczowych i treści: Sprawdź, czy na stronie występuje nadmierna gęstość słów kluczowych (keyword stuffing). Jeżeli treść jest nienaturalnie przeładowana słowami kluczowymi i trudna do zrozumienia dla użytkowników, może to wskazywać na manipulację w celu podniesienia pozycji w wynikach wyszukiwania.
 2. Linki zwrotne: Zbadaj profil linków zwrotnych strony. Jeżeli istnieje duża liczba linków zwrotnych pochodzących z niskiej jakości stron, farm linków lub witryn o nieodpowiedniej tematyce, może to wskazywać na sztuczne pozycjonowanie. Narzędzia takie jak Majestic, Ahrefs lub Moz mogą pomóc w analizie profilu linków zwrotnych.
 3. Anchor texty: Przeanalizuj anchor texty (teksty klikalne) używane w linkach zwrotnych do strony. Jeżeli większość anchor textów skupia się wokół konkretnych słów kluczowych lub jest nadmiernie zróżnicowana i niezwiązana z treścią strony, może to wskazywać na manipulację.

Najszybszym sposobem jest skorzystanie z dostępnego za darmo w Internecie narzędzia do analizy linków zwrotnych, na przykład ahrefs. W tym celu wchodzimy do wyszukiwarki internetowej i wpisujemy np. frazę „notariusz kraków”. Bierzemy na warsztat pierwszą z brzegu stronę i sprawdzamy szybko jej zawartość. Widzimy że teksty są mało oryginalne i wartościowe, więc rosną nasze podejrzenia, że coś chyba jest nie tak. Aby to potwierdzić, kopiujemy jej adres (url) wpisujemy go do darmowego serwisu sprawdzającego linki zwrotne, który działa pod adresem https://ahrefs.com/pl/backlink-checker. Szybko dostajemy wynik – prawie 500 linków zwrotnych z kilkudziesięciu witryn. Sprawdzamy co to za witryny i oceniamy czy odniesienia do badanej kancelarii są naturalne. Każdy może szybko wyrobić sobie swoją opinię.

Zasady harmonijnej kompozycji strony internetowej

Jak przygotować ilustracje i grafiki na stronę internetową

Dowiedz się jak przygotować obrazy na stronę internetową – dobrać charakter, kolorystykę, format i sposób kompresji, aby zachwycić odwiedzających, skutecznie przekazać swoje przesłanie oraz wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwarek.

Jakie czynniki wpływają na pozycję wizytówki firmy (Google Moja Firma) w wynikach wyszukiwania Google Maps

Linki zwrotne mają ogromne znaczenie dla pozycji strony w Google. Poznaj zagrożenia związane z ich kupowaniem.

Jak wybrać hosting na potrzeby strony internetowej i poczty elektronicznej

Dowiedz się, jak wybrać hosting by był niedrogi w utrzymaniu i zapewniał oczekiwaną wydajność i bezpieczeństwo dla witryny oraz skrzynek pocztowych.

Wpływ linków zwrotnych (backlinków) na pozycję strony w Google

Linki zwrotne są kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję strony w wynikach wyszukiwania Google. Dowiedz się, jak sprawić, by Twoja witryna stała się bardziej popularna.

Czynniki wpływające na pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google

Znaczenie położenia strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google jest niezwykle ważne dla każdej firmy. Poznaj czynniki wpływające na pozycję strony internetowej.