BLOG

Uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie

Treść obowiązującej uchwały w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie

Z tego artykułu dowiesz się

Uchwała Krajowej Rady notarialnej Nr IX/38/2016 KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie stron internetowych notariuszy oraz informacji udostępnianych w Internecie

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr 12 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 29 listopada 1991 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej (tekst jedn. ustalony w Zarządzeniu Nr 1/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Stroną internetową notariusza, zwaną dalej stroną internetową, jest strona www, która:
  a) zawiera informacje dotyczące notariusza i jego kancelarii notarialnej oraz
  b) jest prowadzona przez tego notariusza lub osobę trzecią, której zlecił jej prowadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Notariusz może prowadzić lub zlecić prowadzenie tylko jednej strony internetowej.
 3. Jeśli kilku notariuszy prowadzi jedną kancelarię notarialną, mogą oni prowadzić lub zlecić prowadzenie tylko jednej (wspólnej) strony internetowej. W takim przypadku niniejszą uchwałę stosuje się odpowiednio do każdego z notariuszy prowadzących taką kancelarię.

§ 2.

 1. Strona internetowa powinna zawierać wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym w dokonaniu na ich rzecz czynności notarialnej.
 2. Na stronie internetowej można zamieszczać jedynie następujące informacje dotyczące notariusza i kancelarii notarialnej:
  a) imię (imiona), nazwisko, tytuł i stopień naukowy notariusza,
  b) datę powołania na notariusza,
  c) informację o formie, w jakiej notariusze prowadzą kancelarię,
  d) informację o znajomości przez notariusza języków obcych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających, jeśli są w posiadaniu notariusza oraz o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych,
  e) adres kancelarii wraz z informacją o jej usytuowaniu (budynek, klatka schodowa, piętro) i opisem, planem lub mapą dojazdu,
  f) informacje dodatkowe dotyczące lokalizacji i otoczenia kancelarii (winda, dostęp dla osób niepełnosprawnych, parking, najbliższe przystanki lub stacje komunikacji zbiorowej, najbliższe postoje taksówek) oraz fotografię budynku o parametrach nie większych niż 600 x 800 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  g) adres poczty elektronicznej kancelarii lub notariusza,
  h) numery telefonów i faksu lub faksów,
  i) numery rachunków bankowych kancelarii,
  j) godziny urzędowania kancelarii,
  k) wykaz czynności notarialnych zgodny z obowiązującymi przepisami wraz z podaniem maksymalnej stawki taksy notarialnej za daną czynność oraz pobieranymi przez notariusza podatkami i opłatami sądowymi,
  l) linki do stron internetowych: organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, Krajowej Rady Notarialnej, właściwej miejscowo rady izby notarialnej.
  m) godło Rzeczypospolitej Polskiej o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  n) logo notariatu o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi,
  o) fotografię notariusza o parametrach nie większych niż 500 x 700 pikseli, przy rozdzielczości minimum 100 dpi.
 3. W przypadku wspólnej strony internetowej kancelarii prowadzonej przez kilku notariuszy, informacje określone w ust. 2 lit. a) – d), g) oraz o) mogą być umieszczone w zakładkach oddzielnych dla każdego notariusza prowadzącego tę kancelarię.

§ 3.

 1. Notariusz zobowiązany jest do należytego dbania o wizerunek swój, kancelarii notarialnej, notariatu oraz samorządu notarialnego w Internecie.
 2. Notariusz zobowiązany jest:
  a) zapewnić prawdziwość i rzetelność informacji o sobie i swojej kancelarii znajdujących się na stronie internetowej,
  b) aktualizować stronę internetową niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany którejkolwiek z informacji, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, a jeśli zleca prowadzenie strony internetowej osobie trzeciej – przekazać nowe informacje i dopilnować aktualizacji strony internetowej w najkrótszym możliwym terminie,
  c) dbać o estetykę, przejrzystość i dostępność strony internetowej,
  d) zapewnić, że treść i forma strony internetowej (w tym kolorystyka, układ i kształt graficzny poszczególnych elementów) nie naruszają powagi i godności zawodu notariusza,
  e) zapewnić, że treść i forma strony internetowej nie naruszają obowiązujących przepisów, zasad etyki zawodu notariusza ani praw osób trzecich,
  f) zapewnić, w miarę możliwości, zabezpieczenie strony internetowej przed ingerencjami osób nieuprawnionych, a o każdej takiej ingerencji niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 3. Notariusz ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę swojej strony internetowej oraz za informacje dotyczące wykonywanego przez siebie zawodu i swojej kancelarii. Notariusze prowadzący jedną kancelarię odpowiadają za treść i formę wspólnej strony internetowej na zasadach właściwych dla rodzaju spółki, w jakiej prowadzą tę kancelarię.
 4. Treść strony internetowej może być dostępna również w tym języku obcym. Notariusz ponosi odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia informacji zawartych na stronie internetowej na język obcy z ich treścią w języku polskim.
 5. W razie stwierdzenia, że strona internetowa zawiera nieprawdziwe lub nierzetelne informacje albo narusza powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy, zasady etyki zawodu notariusza lub prawa osób trzecich, Krajowa Rada Notarialna lub właściwa miejscowo rada izby notarialnej może zwrócić się do notariusza z żądaniem ich usunięcia lub poprawienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Notariusz powinien doprowadzić stronę internetową do stanu zgodnego z tym żądaniem i powiadomić o tym Krajową Radę Notarialną lub właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 6. Notariusz nie może zlecać sztucznego pozycjonowania strony internetowej, ani stosować bądź godzić się na stosowanie w jego imieniu lub na jego rzecz jakichkolwiek mechanizmów, narzędzi, oprogramowania bądź innych metod, których skutkiem byłoby sztuczne pozycjonowanie strony internetowej.

§ 4.

 1. W razie stwierdzenia przez notariusza, że jakakolwiek osoba wykorzystuje informacje zawarte na stronie internetowej dotyczące notariusza lub jego kancelarii w sposób naruszający powagę lub godność zawodu notariusza, obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje, albo podaje nieprawdziwe albo nierzetelne informacje dotyczące notariusza lub jego kancelarii, zobowiązany jest zwrócić się do tej osoby z odpowiednim żądaniem i powiadomić o tym Krajową Radę Notarialną lub właściwą miejscowo radę izby notarialnej.
 2. W razie stwierdzenia wykorzystania informacji dotyczących innego notariusza łub jego kancelarii w sposób, o którym mowa w ust. 1, notariusz zobowiązany jest powiadomić o tym notariusza, którego informacje te dotyczą.

§ 5.

Notariusz zobowiązany jest korzystać z Internetu, a w szczególności z portali społecznościowych w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich spraw prywatnych oraz innej działalności zawodowej lub społecznej.

§ 6.

Dostosowanie istniejących stron internetowych oraz profili na portalach społecznościowych do wymogów niniejszej uchwały powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2016 r

§ 7.

Traci moc uchwała Nr VIII/8/2015 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stron internetowych notariuszy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zasady harmonijnej kompozycji strony internetowej

Jak przygotować ilustracje i grafiki na stronę internetową

Dowiedz się jak przygotować obrazy na stronę internetową – dobrać charakter, kolorystykę, format i sposób kompresji, aby zachwycić odwiedzających, skutecznie przekazać swoje przesłanie oraz wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwarek.

Jakie czynniki wpływają na pozycję wizytówki firmy (Google Moja Firma) w wynikach wyszukiwania Google Maps

Linki zwrotne mają ogromne znaczenie dla pozycji strony w Google. Poznaj zagrożenia związane z ich kupowaniem.

Jak wybrać hosting na potrzeby strony internetowej i poczty elektronicznej

Dowiedz się, jak wybrać hosting by był niedrogi w utrzymaniu i zapewniał oczekiwaną wydajność i bezpieczeństwo dla witryny oraz skrzynek pocztowych.

Wpływ linków zwrotnych (backlinków) na pozycję strony w Google

Linki zwrotne są kluczowym czynnikiem wpływającym na pozycję strony w wynikach wyszukiwania Google. Dowiedz się, jak sprawić, by Twoja witryna stała się bardziej popularna.

Czynniki wpływające na pozycję strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google

Znaczenie położenia strony internetowej w wynikach wyszukiwania Google jest niezwykle ważne dla każdej firmy. Poznaj czynniki wpływające na pozycję strony internetowej.